СТАРТУВА ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ

Разболувај се до 65 денари

Ог­ра­ни­чу­ва­ње­то на ре­цеп­ти за пре­пи­шу­ва­ње ан­ти­би­о­ти­ци и ан­ти­деп­ре­си­ви, што ста­пи во си­ла од пр­ви овој ме­сец, им ос­та­ва прос­тор на ма­тич­ни­те ле­ка­ри да на­пи­шат ре­цеп­ти во вред­ност од 65 де­на­ри од па­ци­ент за си­те ле­ко­ви или 25 де­на­ри од па­ци­ент за ан­ти­деп­ре­си­ви и ан­ти­би­о­ти­ци. Со ова ог­ра­ни­чу­ва­ње, здравс­тве­ни­те влас­ти, ка­ко што об­јас­ну­ва­ат, се оби­ду­ва­ат да ја на­ма­лат не­ра­ци­о­нал­на­та пот­ро­шу­вач­ка на ан­ти­деп­ре­си­ви и ан­ти­би­о­ти­ци, што во пр­ви­те шест ме­се­ци од ми­на­та­та го­ди­на бе­ше мно­гу ви­со­ка.

Од Фон­дот за здравс­тве­но оси­гу­ру­ва­ње ве­лат де­ка со но­ви­те до­го­во­ри ма­тич­ни­те ле­ка­ри мо­жат да пре­пи­шу­ва­ат ре­цеп­ти во вред­ност од 350 де­на­ри за бод (бо­до­ви­те се од­ре­ду­ва­ат спо­ред ста­рос­та на па­ци­ен­ти­те), а во рам­ки на оваа су­ма да пре­пи­шат ан­ти­би­о­ти­ци и ан­ти­деп­ре­си­ви во вред­ност од 150 де­на­ри за бод. Ле­ко­ви­те што тре­ба да ги до­би­јат па­ци­ен­ти­те по пре­по­ра­ка од спе­ци­ја­лист или суб­спе­ци­ја­лист, ма­тич­ни­те ле­ка­ри ќе мо­жат сло­бод­но да ги пре­пи­шу­ва­ат без ог­лед на ог­ра­ни­чу­ва­ње­то.

От­та­му об­јас­ну­ва­ат де­ка, на при­мер, ако не­кој ма­ти­чен ле­кар има 1.000 па­ци­ен­ти, а ако во про­сек еден па­ци­ент но­си два бо­да и ако овие број­ки се пом­но­жат со 350 де­на­ри, кол­ку што е ог­ра­ни­чу­ва­ње­то, се до­би­ва су­ма од 700.000 де­на­ри за ре­цеп­ти го­диш­но.

“Ме­сеч­на­та кво­та за ма­ти­чен ле­кар кој има 1.000 па­ци­ен­ти, спо­ред оваа прес­мет­ка, би би­ла 65.000 де­на­ри, а ако се по­де­ли со бро­јот на па­ци­ен­ти, из­ле­гу­ва 65 де­на­ри од па­ци­ент за си­те ле­ко­ви. Но во прак­са тоа не фун­кци­о­ни­ра та­ка, би­деј­ќи не си­те па­ци­ен­ти што ги има од­ре­ден ма­ти­чен ле­кар тој ме­сец ќе по­ба­ра­ат ме­ди­цин­ска по­мош”, ве­лат од ФЗОМ.

Од Фон­дот убе­ду­ва­ат де­ка не­ма да се слу­чи па­ци­ен­тот да ос­та­не без пот­реб­на­та те­ра­пи­ја, за­тоа што ле­ка­рот ќе се ис­пла­ши да не го над­ми­не ли­ми­тот и не­ма да му да­де ре­цепт.

“Прес­мет­ки­те ги пра­ви­ме на квар­тал­но ни­во, од­нос­но на се­кои три ме­се­ци се гле­да кол­ку ре­цеп­ти се ре­а­ли­зи­ра­ни, а по­тоа и на го­диш­но ни­во. Ако се слу­чи во еден ме­сец ле­ка­рот да го над­ми­не ог­ра­ни­чу­ва­ње­то за пре­пи­шу­ва­ње ре­цеп­ти, во те­кот на след­ни­те два ме­се­ца мо­же да се по­рам­ни и пов­тор­но да си ја до­бие це­лос­на­та ка­пи­та­ци­ја”, ве­лат од Фон­дот.

Д-р Ли­ли Чо­ла­ко­ва-Дер­ви­шо­ва, прет­се­да­тел на ма­тич­ни­те ле­ка­ри, ве­ли де­ка оваа мер­ка е доб­ра, би­деј­ќи од пре­го­ле­ма упот­ре­ба на ан­ти­би­о­ти­ци, па­ци­ен­ти­те ста­ну­ва­ат ре­зис­тен­тни на ле­ко­ви­те, а ќе не­ма­ат проб­лем и со оние па­ци­ен­ти што бук­вал­но до­а­ѓа­ат и ба­ра­ат да им се пре­пи­ше ан­ти­деп­ре­сив без ог­лед да­ли им е пот­ре­бен.
За зго­ле­ме­на­та упот­ре­ба на ан­ти­деп­ре­си­ви и ан­ти­би­о­ти­ци, пред око­лу три ме­се­ци алар­ми­ра­ше и ми­нис­те­рот за здрав­ство Ни­ко­ла То­до­ров, кој нај­а­ви де­ка ќе нап­ра­ват струч­на ана­ли­за за тоа на што се дол­жи зго­ле­ме­на­та упот­ре­ба на ле­ко­ви про­тив стрес.

Спо­ред по­да­то­ци­те од ФЗОМ, во пр­ви­те шест ме­се­ци од ми­на­та­та го­ди­на би­ле пре­пи­ша­ни и из­да­де­ни 8,8 ми­ли­о­ни ле­ко­ви. Од оваа број­ка на ре­цеп­ти, 832.023 би­ле за ле­кот за ви­сок кр­вен при­ти­сок “ена­лап­рил”, 447.235 за ле­кот за кар­ди­о­вас­ку­лар­ни бо­лес­ти “пен­ток­си­фи­лин” и 433.330 за ан­си­о­леп­ти­кот “ди­ја­зе­пам”. (Е.А.)

Извор

Испрати коментар

Мора да бидете најавени за да испратите коментар.

Како да се регистрирам?

Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари