Лекарска комора на Македонија / Oda e Mjekëve të Maqedonisë

Лекарската комора, Фармацевската комора и Стоматолошката комора со заедничка поддршка за афирмација на вакцинацијата. Вакцинирањето е најдобар, најефикасен и најбезбеден начин за сузбивање на пандемијата и секој во рамките на своите можности и надлежности треба да даде поддршка и афирмација на овој процес, заклучија на денешната средба највисоките претставници на релевантните стручни здруженија, Лекарската комора, Фармацевската комора и Стоматолошката комора.

На настанот учествуваа и претседателката на комисијата за имунизација, како и претставници од “Мој термин” и од Здружението на матични лекари ЗПЛРМ, кои дадоа значаен придонес во дискусијата, акцентирајќи го значењето на примарната здравствена заштита во процесот.

На заедничкиот состанок се дискутираше и за актуелната состојба со пандемијата, протоколите за вакцинирање, како и за важноста информациите кои се пласираат во јавноста да бидат од релевантни извори, како би можело да се превенира ширење на непроверени факти кои ќе направат голема штета.

Во дискусијата беше истакната и важноста на воспоставување на целосен систем за електронско издавање на рецепти и упати, прашање кое ќе се атрибуира до Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување. Трите комори во рамките на меморандумот за соработка кој веќе го имаат потпишано во наредниот период ќе преземат и конкретни мерки и активности за промоција на вакцинирањето за што дополнително ќе се споделат информации.

*********

Oda e Mjekëve, oda e Farmacistëve dhe oda e Stomatologjisë me përkrahje të përbashkët për afirmimin e vaksinimit.Vaksinimi është mënyra më e mirë, më efikase dhe më e sigurtë për parandalimin e pandemisë dhe të gjithë sipas mundësive dhe kompetencave të tyre duhet të japin përkrahje dhe afirmim në këtë proces, përfunduan në takimin e sodëm përfaqësusit më të lartë të shoqatave përkatëse profesionale, oda e Mjekëve, oda e Farmacistëve dhe oda e Stomatologjisë.

Në ngjarje morën pjesë kryetarja e komisionit për imunizim, si dhe përfaqësues nga “Termini im” dhe nga Shoqata e Mjekëve Familjarë SHMPRM, të cilët dhanë kontribut të rëndësishëm në diskutim, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes shëndetësore primare në këtë proces.

Në mledhjen e përbashkët u diskutua dhe për gjendjen aktuale me pandeminë, protokolet për vaksinim, si dhe rëndësia e informacioneve që shpërndahen në publik të jenë nga burime përkatëse, në mënyrë të parandalohet përhapja e fakteve të paverifikuara të cilat do të bëjnë dëme të mëdha.Në diskutim ishte e theksuar gjithashtu rëndësia e vendosjes të sistemit të plotë për lëshim elektronik të recetave dhe udhëzimeve, pyetje që do të atribohet drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Fondit për sigurim shëndetësor.

Të tre Odat në kuadër të memorandumit të nënshkruar për bashkëpunim në periudhën e ardhshme do të ndërmarin masa konkrete dhe aktivitete për promovimin e vaksinimit për të cilat do të ndahen informacione shtesë.

Испрати коментар

Мора да бидете најавени за да испратите коментар.

Како да се регистрирам?

Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари