Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл. Весник 200/2019 и 215/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 200/2019 од 01.10.2019 се донесени следниве прописи  ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊ ...

10.24.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Измена на правилници Сл.Весник бр.198/2019

0

Правилник-за-склучување-договори-и-плаќање-на-аптеките-198-од-2019 Правилник-за-содржината-и-начинот-на-остварувањето-на-правата-и-обврските-198-од-2019 ...

10.1.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.196/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 196/2019 од 25.09.2019 се донесени следниве прописи  АНЕКС ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОС ...

10.1.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.188/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 188/2019 од 12.09.2019 се донесени следниве прописи  ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ПРВОСТЕПЕНИТЕ И ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДО ...

09.18.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.184/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 184/2019 од 06.09.2019 се донесени следниве прописи  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И МИНИМАЛ ...

09.11.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.127/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 127/2019 од 21.06.2019 се донесени следниве прописи: ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ, ЗА ...

06.25.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.118/2019 од 11.06.2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 118/2019 од 11.06.2019 се донесени следниве прописи  -ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕЊЕ ...

06.13.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.82/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 82/2019 од 23.04.2019 се донесени следниве прописи: -ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ Н ...

04.25.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.70/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 70/2019 од 04.04.2019 се донесени следниве прописи: -ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАС ...

04.12.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.41/2019 од 18.02.2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 41/2019 од 18.02.2019 се донесени следниве прописи: ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ Р ...

02.20.19 | Новини во правна регулатива | Read more