Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.139/16 од 27.07.2016

0

Прочитајте повеќе [LOGIN_FORM] ...

08.2.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.122/16 од 01.07.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 122/16 од 01.07.2016 објавени се следните прописи: ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВ ...

07.5.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.120/16 од 29.06.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 120/16 од 29.06.2016 објавени се следните прописи: • Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурув ...

07.3.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.90/16 од 10.05.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 90/16 од 10.05.2016 објавени се следните прописи: • Уредба за мрежата на итна медицинска помош Уредба за мрежата на итна ...

05.11.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.86 од 04.05.2016

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 86 од 04.05.2016 објавени се следните прописи: - ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБЈАВУВАЊЕТО НА ...

05.7.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.51/16 од 16.03.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 51/16 од 16.03.2016 објавени се следните прописи: Правилник за критериумите за склучување договори, утврдување на постапк ...

03.17.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.21/16 од 08.02.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 21/16 од 08.02.2016 објавени се следните прописи: Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивн ...

02.10.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.17/16 од 02.02.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 17/16 од 02.02.2016 објавени се следните прописи: • Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита ...

02.8.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.188 од 02.11.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 188 од 02.11.2015 објавени се следните прописи: ПРАВИЛНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОС ...

11.3.15 | Новини во правна регулатива | Read more

ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД СЕКУНДАРНО И ТЕРЦИЕРНО НИВО

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 92 од 04.06.2015 објавени се следните прописи: - ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД СЕ ...

06.9.15 | Новини во правна регулатива | Read more