Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.82/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 82/2019 од 23.04.2019 се донесени следниве прописи: -ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ Н ...

04.25.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.70/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 70/2019 од 04.04.2019 се донесени следниве прописи: -ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАС ...

04.12.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.41/2019 од 18.02.2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 41/2019 од 18.02.2019 се донесени следниве прописи: ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ Р ...

02.20.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.30/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 30/2019 од 06.02.2019 се донесени следниве прописи: -OДЛУКА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ...

02.11.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр. 27/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 27/2019 од 05.02.2019 се донесени следниве прописи: СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧИН ...

02.7.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива

0

Правилник за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување Pravilnik za sodrzinata ...

02.2.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.9 од 16.01.2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 9/2019 од 16.01.2019 се донесени следните прописи: ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ...

01.21.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.224 од 07.12.2018

0

Во последниот број на Службен весник на РМ, бр. 224 од 07.12.2018 година е донесен ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ, УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ ...

12.11.18 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.206 од 14.11.2018

0

Во последниот бој на Службен весник на РМ, бр. 206 од 14.11.2018 година се донесени следните прописи: ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР ...

11.22.18 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.203 од 08.11.2018

0

Во последниот бој на Службен весник на РМ, бр. 203 од 8.11.2018 година се донесени следните одлуки: ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕР ...

11.12.18 | Новини во правна регулатива | Read more