Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.69 од 30.04.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 69 од 30.04.2015 објавени се следните прописи: •ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ С ...

05.4.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник на РМ бр.64 од 21.04.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 64 од 21.04.2015 објавени се следните прописи: - ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТ ...

04.24.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.61/2015 од 17.04.2015

0

Во пoследниот број на „Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2015 од 17.04.2015 година објавени се следните прописи: - Закон за изменување и дополнување на Закон ...

04.23.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.30 од 02.03.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 30 од 02.03.2015 објавени се следните прописи: ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВН ...

03.4.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.11 од 26.01.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 11 од 26.01.2015 објавени се следните прописи: • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАС ...

01.27.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.10 од 22.01.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 10 од 22.01.2015 објавени се следните прописи: • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ...

01.26.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.1 05.01.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 1 од 05.01.2015 објавени се следните прописи: • ИСПРАВКА ОД ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ...

01.9.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.195 од 26.12.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 195 од 26.12.2014 објавени се следните прописи: • НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈ ...

12.30.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.172 21.11.2014

0

Почитувани колеги, • Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 172 од 21.11.2014 објавени се следните прописи: АНЕКС ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИО ...

11.25.14 | Новини во правна регулатива | Read more

Прописи Сл.Весник бр.186 од 17.11.2014

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 168 од 17.11.2014 објавени се следните прописи: УРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И ЦЕНОВНИКОТ ...

11.18.14 | Новини во правна регулатива | Read more