Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.86 од 04.05.2016

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 86 од 04.05.2016 објавени се следните прописи: - ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБЈАВУВАЊЕТО НА ...

05.7.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.51/16 од 16.03.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 51/16 од 16.03.2016 објавени се следните прописи: Правилник за критериумите за склучување договори, утврдување на постапк ...

03.17.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.21/16 од 08.02.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 21/16 од 08.02.2016 објавени се следните прописи: Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивн ...

02.10.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.17/16 од 02.02.2016

0

Во последниот број на "Службен весник на РМ" бр. 17/16 од 02.02.2016 објавени се следните прописи: • Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита ...

02.8.16 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.188 од 02.11.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 188 од 02.11.2015 објавени се следните прописи: ПРАВИЛНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОС ...

11.3.15 | Новини во правна регулатива | Read more

ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД СЕКУНДАРНО И ТЕРЦИЕРНО НИВО

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 92 од 04.06.2015 објавени се следните прописи: - ПРАВИЛНИК ЗА СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД СЕ ...

06.9.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.69 од 30.04.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 69 од 30.04.2015 објавени се следните прописи: •ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ С ...

05.4.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник на РМ бр.64 од 21.04.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 64 од 21.04.2015 објавени се следните прописи: - ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТ ...

04.24.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.61/2015 од 17.04.2015

0

Во пoследниот број на „Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2015 од 17.04.2015 година објавени се следните прописи: - Закон за изменување и дополнување на Закон ...

04.23.15 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник на РМ бр.30 од 02.03.2015

0

Во базата на прописи од "Службен весник на РМ" бр. 30 од 02.03.2015 објавени се следните прописи: ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВН ...

03.4.15 | Новини во правна регулатива | Read more