Корисни линкови

Министерство за Здравство Фонд за Здравство Лекарска комора За Здравје

Регистрирај се!
Министерство за Здравство
Драмски театар

Барај (Впиши го поимот и притисни enter)

Соопштенија со најмногу коментари

Архива за категоријата Новини во правна регулатива

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.144

0

Во последниот број на Сл.Весник 144 од 02.6.2020 година се донесени следниве прописи  1)ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈА ...

06.5.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива

0

Во последниот број на Сл.Весник 76 од 24.3.2020 година се донесени следниве прописи  1)УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА З ...

05.10.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник 22/2020 и Сл. Весник 24/2020

0

Во последниот број на Сл.Весник 22/2020 од 31.01.2020 се донесени следниве прописи  СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НАЧ ...

02.6.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник 7/2020 и 8/2020

0

Во последниот број на Сл.Весник 7/2020 од 13.01.2020 се донесени следниве прописи  -ПРОГРАМА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2020 ГОДИНА ПРОГРАМА-„ЗДРАВЈЕ-ЗА-СИТЕ“-ЗА-2020-ГОДИНА ...

01.19.20 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник 238, 239 и 254/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 254/2019 од 12.12.2019 се донесени следниве прописи  -ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ...

12.16.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.233/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 233/2019 од 11.11.2019 се донесени следниве прописи  ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУ ...

11.13.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник 200/2019 и 215/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 200/2019 од 01.10.2019 се донесени следниве прописи  ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊ ...

10.24.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Измена на правилници Сл.Весник бр.198/2019

0

Правилник-за-склучување-договори-и-плаќање-на-аптеките-198-од-2019 Правилник-за-содржината-и-начинот-на-остварувањето-на-правата-и-обврските-198-од-2019 ...

10.1.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл.Весник бр.196/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 196/2019 од 25.09.2019 се донесени следниве прописи  АНЕКС ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОС ...

10.1.19 | Новини во правна регулатива | Read more

Новини во правна регулатива Сл. Весник бр.188/2019

0

Во последниот број на Сл.Весник 188/2019 од 12.09.2019 се донесени следниве прописи  ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ПРВОСТЕПЕНИТЕ И ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДО ...

09.18.19 | Новини во правна регулатива | Read more